در تلاشیم تا در داستان های قهوه ای با جمع آوری اطلاعات تاریخی و داستان های مختلف مربوط به قهوه در این گروه اطلاعات خود و دیگران را افزایش دهیم.