در تلاشیم تا در دسته تاریخچه و خط زمانی اطلاعات تاریخی مختلف مربوط به قهوه را جمع آوری نماییم.

در دسته تاریخچه و خط زمانی مطالب مرتبط با تاریخ قهوه ، پیدایش ، کشف و تجارت قرار می گیرد.